2017 ජනවාරි 17

NordFX අනුබද්ධ හවුල්කරුවන් සඳහා නව වැඩසටහනක් පසුගිය වසන්ත කාලයේ දී ක්‍රියාත්මක විය. එය මඟින් ඔවුන්ගේ කොමිස් මුදල් වල වර්ධනයක් සිදු වූ අතර එය ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළම අනුබද්ධ වැඩසටහන වේ. [30% ත් 50% අතර spread අගයක් හෝ 1 ක් කොටසක් සඳහා $28 ක් දක්වා]

ඊට අමතරව, මෙම වැඩසටහන මඟින් බොහෝ වැදගත් වාසි ලබා දුන් අතර එහි සැබෑ කාලයට අනුව ස්වයංක්‍රිය උපචිත කොමිස් ලබා දේ. ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම ආකාරයකට සීමා නියම කිරීමකින් තොරව ලබා ගත හැකි අතර පුළුල් පරාසයක ප්‍රවර්ධන ද්‍රව්‍ය හා සම්පුර්ණ සංඛ්යානමය දත්ත IB හවුල්කරුවන්ට අනුකූලව ලබා ගත හැකි ය.

මෙම නව වැඩපිළිවෙළ සමාගමේ හවුල්කරුවන් හා විශේෂඥයන් විසින් ඉතා ඉහලින් පිළිගෙන ඇති අතර එය විදේශ විනිමය සම්මාන වෙබ් අඩවිය ඡන්ද ප්‍රථිපල අනුව 2016 වසරේදී හොඳම අනුබද්ධ වැඩසටහනක් ලෙස එය පිළිගෙන ඇත.

විදේශ විනිමය වෙළද සම්මාන, වාර්ෂිකව කීර්තිමත් කාණ්ඩ ගණනාවක් මඟින් හඳුනා ගෙන විදේශ විනිමය තැරැව්කරුවන්ට ලබා දේ. විද්වත් සභාව මූල්ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන සභාවක් වන අතර එය වෘත්තිමය ලෙස මූල්ය ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරනු ලබයි.


« සමාගම් පුවත්
පුහුණු වීම
ලබා ගන්න
වෙළෙඳපොළට නවක ද? "ආරම්භ කරන්න" යන කොටස භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම ආරම්භ කරන්න
අපිව අනුගමනය කරන්න