මෙටට්‍රේඩ 4 දැනට අන්තර්ජාල වෙළෙඳාම සඳහා වඩාත් ජනප්‍රිය වේදිකාවකි. විශාල ප්‍රමාණයෙන් ඇති ප්‍රස්ථාරික මෙවලම් හා ඒකාබද්ධ දර්ශක මඟින් තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ, සැබෑ කාලය තුළ විදේශ විනිමය අනුපාත සමඟ පහසුවෙන් හා සරලව ගණනය කළ හැකි අතර එමඟින් කාර්යක්ෂම ලෙස වැදගත් දත්ත එකතු කිරීම ද කළ හැකි වේ. දෙවනුව ඇති නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම මඟින් සිද්ධීන් මත හා කාලීන තීරණ ගැනීමට අවසර දේ. විවිධ වර්ගයේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමට හා වෙළෙඳ උපාය මාර්ග නවීකරණය කිරීමට හැක.

MetaQuotes භාෂා 4 (MQL4) මඟින් දර්ශක හා විද්වත් උපදේශකයින් පුළුල් පරාසයක භාවිතා කිරීමට මෙන්ම තමන්ගේම වෙළෙඳ උපාය මාර්ග හා පිටපත් නිර්මාණය කිරීමට හා පරීක්ෂා කිරීමට හැකි වේ.

වේදිකාව මඟින් ඇති ප්‍රධාන වාසි

  • වෙළඳාම් කටයුතු සඳහා සුපිරි ආරක්ෂක මාර්ග ඇත
  • වෙළඳාම සඳහා විවිධ කාල පරාස භාවිතා කළ හැක
  • විවිධ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රම : ක්‍ෂණික ක්‍රියාකරවීම හා වෙළෙඳපොළ ක්‍රියාත්මක කරවීම
  • ඔබේ ම, දර්ශකයන් හා පිටපත් නිර්මාණය කිරීමට සහ පරීක්ෂා කිරීමට අවස්ථාව ඇත.
  • සැබෑ කාලය තුළ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය සඳහා ඵලදායී මෙවලම් ඇත;
  • විවිධ තොරතුරු ආයතන මඟින් පුවත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබීම. දැනට MT 4 මඟින් ලෝකක් ප්‍රසිද්ධ ඩව් ජෝන්ස් පුවත් ආයතනය පුවත් ලබා දේ.

වින්ඩෝස් සඳහා මෙටාට්‍රේඩර් 4 බාගත කිරීම

මැක් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා මෙටාට්‍රේඩර් 4 බාගත කිරීම

ඇපල් වර්ගයේ ජංගම දුරකථන සඳහා මෙටට්‍රේඩ 4 බාගත කර ගන්න

ඇනරොයිඩ් ජංගම දුරකථන සඳහා මෙටට්‍රේඩ 4 බාගත කර ගන්න

Read Important Info!

On July 10, 2018, Microsoft has released updates for Windows operating systems. After installing these updates, the server components of MetaTrader 4 and of MetaTrader 5 trading platforms, as well as of TeamWox system may freeze when re-started:

KB4338815 for Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2
KB4338818 for Windows 7 Service Pack 1 and Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

According to the updates descriptions in support.microsoft.com website, Microsoft is already working on solving these issues:

Known issues in the update KB4338815

Symptom & Workaround
After installing this update, some devices running network monitoring workloads may receive the 0xD1 Stop error because of a race condition.     

Currently, there is no workaround for this issue.

Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-July.
Restarting the SQL Server service may fail occasionally with the error, “Tcp port is already in use”.     

Currently, there is no workaround for this issue.

Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-July.
When an administrator tries to stop the World Wide Web Publishing Service (W3SVC), the W3SVC remains in a "stopping" state, but cannot fully stop or be restarted.     

Currently, there is no workaround for this issue.

Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-July.

Known issues in the update KB4338818

Symptom & Workaround
There is an issue with Windows and third-party software related to a missing file (oem<number>.inf). Because of this issue, after you apply this update, the network interface controller will stop working.     

To locate the network device, launch devmgmt.msc; it may appear under Other Devices.
To automatically rediscover the NIC and install drivers, select Scan for Hardware Changes from the Action menu.

Alternatively, install the drivers for the network device by right-clicking the device and selecting Update. Then select Search automatically for updated driver software or Browse my computer for driver software.

After installing this update, some devices running network monitoring workloads may receive the 0xD1 Stop error because of a race condition.     

Currently, there is no workaround for this issue.

Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-July.
Restarting the SQL Service may fail occasionally with the error, “Tcp port is already in use”.     

Currently, there is no workaround for this issue.
Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-July.

When an administrator tries to stop the World Wide Web Publishing Service (W3SVC), the W3SVC remains in a "stopping" state, but cannot fully stop or be restarted.
     

Currently, there is no workaround for this issue.
Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-July.

We strongly recommend that you do not install these updates. If the updates are already installed, we recommend that you remove them to avoid issues with the trading platforms or TeamWox system.
Attention: After removing the updates, the operating system will be restarted.

පුහුණු වීම
ලබා ගන්න
වෙළෙඳපොළට නවක ද? "ආරම්භ කරන්න" යන කොටස භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම ආරම්භ කරන්න

MetaTrader 4 (MT4) is today the world's most popular online trading platform on FOREX , confirmed by numerous ratings and surveys among brokers and traders. This platform (otherwise known as a terminal) is the main working tool for a trader, with which he or she can make transactions in currency and cryptocurrency pairs, as well as with metals, oil, shares and stock indices.

The main advantages of MetaTrader 4™ are combining huge functionality with an intuitive interface, allowing even an unsophisticated user to easily master it and start trading in a few hours.

MT4 is an opportunity to trade at different time intervals from 1 minute to 1 month, to catch the slightest movements of FOREX quotes on tick online charts, apply a variety of trading strategies using orders with both immediate and delayed execution.
MT4 is an impressive opportunity for technical analysis. Experts have developed thousands of indicators for MetaTrader 4, the most popular and tested ones of which are already built into the platform and complemented with the necessary tools for graphical analysis.
MT4 is the possibility of automatic trading (algotrading) with the help of robot advisors — special computer programs designed for trading on Forex and other markets, according to the algorithm embedded in them. These robots make transactions 24 hours a day, 5 days a week in the currency market, and 7 days a week in the cryptocurrency markets, allowing both beginners and experienced traders to make a profit without having to waste their time and nerves.
MT4 is an opportunity to take advantage of the experience of professional traders using social trading, transferring your capital to management (PAMM service) or copying their transactions automatically (Copy Trading service).

In addition to the above, the MetaTrader 4 trading system includes a news feed informing the trader about the release of various macroeconomic data, as well as other important events in the world that can affect both current quotes and volatility, as well as medium- and long-term trends on FOREX and other financial markets.
Also, using the “Signals” and “Market” tabs located at the bottom of the terminal, a trader can go to the MetaTrader 4 developers portal and purchase a subscription to trading signals there, test and buy hundreds, if not thousands of indicators, scripts and robot advisers. In addition, this portal offers the trader hundreds of experienced programmers, from whom you can order these products individually.
Thus, MT4 is, in fact, a multifunctional complex that can satisfy the professional needs of the trader as much as possible.

It only takes a few minutes to start using the MetaTrader 4 platform. Installing it on your computer is simple and no different from installing any other software or computer game. Just click on the "Download" button on the NordFX website for Windows or Mac, depending on the operating system installed, and then run the file on your computer.

You can see detailed videos on how to install and use MetaTrader 4in your trader's Cabinet in the section “Reference and Training Materials”. You will also find numerous articles and videos there created specifically to make your trading in financial markets as profitable and efficient as possible.

තවදුරට….
අපිව අනුගමනය කරන්න