පෙර වර්ෂය සඳහා ආදායම 28%
  • අවම ආයෝජනය 3000 USD
  • ආයෝජන කාලය: මාස 6 සිට අවුරුද්දක් දක්වා
Pro-Expert Fund
මුදල් සංයුතිය AMAZON.COM, NETFLIX, MASTERCARD, 21 FOX, VISA INC, PAYPAL, GOOGLE, FEDEX, FACEBOOK
මුදල USD
කාර්තුවකට බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිලාභ 52%
අවම මුදල 3000 USD
ආයෝජන කාලය මාස 6 සිට අවුරුද්දක් දක්වා
අරමුදල් මිල දර්ශකය**
Pro-Expert
  ජන. පෙබ. මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ජූනි ජූලි අගෝ. සැප්. ඔක්. නොවැ. දෙසැ. Year
2017 4,99 2,86 1,38 6,37 6,48 -2,04 4,94 -0,46 0,13 8,77 1,9 2,08 37,4
2018 17,03 0,96 -6,92 6,44 5,86 3,61 4,05 7,26 -1,1 -9,6 -9,1 4,2 22,7
2019 8,11 2,2 4,9 4,6 -5,7 3,7 1,5 0,5 -2,3 5,1 1,8 3,4 27,8
2020 6,9 -5,6 4,1 7,1                 12,5
Pro-Expert ආයෝජන අරමුදල යනු:
  • ඉදිරි වසර තුළ ශක්තිමත් වර්ධන ශක්‍යතාවයක් සහිත විවිධ කර්මාන්ත වලින් තෝරාගත්, වෙළඳපොලේ ප්‍රමුඛ සමාගම්වල කොටස් වේ.
  • ස්ථිර වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂණ සහ මුදල් වත්කම් සංශෝධනය කිරීම හේතුවෙන් උපරිම ලාභය ලැබීම
  • මුදල් තැන්පත් වන්නේ ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගම්වල ඇති කොටස් පමණක් වන අතර එමඟින් ආයෝජන ආරක්ෂාව හා ද්‍රවශීලතාව ලබා දෙයි
  • කොටස්වල ඉහළ ද්‍රවශීලතාව හේතුවෙන් ඕනෑම අවස්ථාවක හා අවම පිරිවැයකින් අරමුදල් ඉවත් කර තැන්පත් කළ හැකි ය

නියමිත කාලයට පෙර ආපසු ගැනීමේ ගාස්තුව වත්කම්වල වටිනාකමෙන් 10% කි. සාර්ථකත්වයේ ගාස්තුව ලාභයමෙන් 25% කි.

*වසර 1 ක ලාභයක්.

**සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව සහ කළමනාකරණ විස්තරය සේවා දායකයාගේ ඉල්ලීම මත සපයනු ලැබේ.

Attention!

The product yields shown in the examples and past financial performance do not guarantee future profits. All investment products are denominated in USD.

අපිව අනුගමනය කරන්න