කාර්තුවකට
බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිලාභ
27%
පෙර වර්ෂය සඳහා ආදායම 14%
  • අවම ආයෝජනය 1000 USD
  • ආයෝජන කාලය: මාස 6 සිට අවුරුද්දක් දක්වා
Pro-Industry Fund
මුදල් සංයුතිය MOTOROLA, NIKE, FERRARI, BOEING, PFIZER, HP INC, COCA-COLA, JOHNSON & JOHNSON, MCDONALD'S
මුදල USD
කාර්තුවකට බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිලාභ 27%
අවම මුදල 1000 USD
ආයෝජන කාලය මාස 6 සිට අවුරුද්දක් දක්වා
අරමුදල් මිල දර්ශකය**
Pro-Industry
  ජන. පෙබ. මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ජූනි ජූලි අගෝ. සැප්. ඔක්. නොවැ. දෙසැ. Year
2017 0,988 6 1,51 2,39 3,01 2,97 8,83 -0,43 0,1 4,71 1,34 1,94 33,4
2018 9,99 0,52 -4,56 3,6 2,61 -0,05 4,37 0,77 4,13 -4,5 -2,4 3,4 17,8
2019 13,4 10,5 -5,6 0,3 -5,4 5,5 -2,6 2,1 3,4 -5,9 4,1 -5,3 14,5
කර්මාන්ත ආයෝජන මුදල:
  • වසර ගණනාවක් තිස්සේ සිය ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ තනතුරු දරා ඇති ප්‍රධාන කාර්මික සමාගම්වල එකතුවකි
  • ස්ථිර වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂණ සහ මුදල් වත්කම් සංශෝධනය කිරීම හේතුවෙන් උපරිම ලාභය ලැබීම
  • මුදල් තැන්පත් වන්නේ ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගම්වල ඇති කොටස් පමණක් වන අතර එමඟින් ආයෝජන ආරක්ෂාව හා ද්‍රවශීලතාව ලබා දෙයි
  • කොටස්වල ඉහළ ද්‍රවශීලතාව හේතුවෙන් ඕනෑම අවස්ථාවක හා අවම පිරිවැයකින් අරමුදල් ඉවත් කර තැන්පත් කළ හැකි ය

වසර ගණනාවක් පුරා ආයෝඡනයක් මත ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් සහතික කරන වෘත්තීය වෙළඳුන්ගේ කණ්ඩායමක් කළමණාකරණය යටතේ මුදල් තබා ගැනීමේ හැකියාව මෙම මුදලට සපයයි.

කළමනාකරණ ගාස්තුව වසරකට ආයෝජන වටිනාකමෙන් 2% කි. නියමිත කාලයට පෙර ආපසු ගැනීමේ ගාස්තුව වත්කම්වල වටිනාකමෙන් 10% කි. සාර්ථකත්වයේ ගාස්තුව ලාභයමෙන් 35% කි.

*වසර 1 ක ලාභයක්.

**සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව සහ කළමනාකරණ විස්තරය සේවා දායකයාගේ ඉල්ලීම මත සපයනු ලැබේ.

Attention!

The product yields shown in the examples and past financial performance do not guarantee future profits. All investment products are denominated in USD.

අපිව අනුගමනය කරන්න