මෙටට්‍රේඩ 4 දැනට අන්තර්ජාල වෙළෙඳාම සඳහා වඩාත් ජනප්‍රිය වේදිකාවකි. විශාල ප්‍රමාණයෙන් ඇති ප්‍රස්ථාරික මෙවලම් හා ඒකාබද්ධ දර්ශක මඟින් තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ, සැබෑ කාලය තුළ විදේශ විනිමය අනුපාත සමඟ පහසුවෙන් හා සරලව ගණනය කළ හැකි අතර එමඟින් කාර්යක්ෂම ලෙස වැදගත් දත්ත එකතු කිරීම ද කළ හැකි වේ. දෙවනුව ඇති නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම මඟින් සිද්ධීන් මත හා කාලීන තීරණ ගැනීමට අවසර දේ. විවිධ වර්ගයේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමට හා වෙළෙඳ උපාය මාර්ග නවීකරණය කිරීමට හැක.

MetaQuotes භාෂා 4 (MQL4) මඟින් දර්ශක හා විද්වත් උපදේශකයින් පුළුල් පරාසයක භාවිතා කිරීමට මෙන්ම තමන්ගේම වෙළෙඳ උපාය මාර්ග හා පිටපත් නිර්මාණය කිරීමට හා පරීක්ෂා කිරීමට හැකි වේ.

වේදිකාව මඟින් ඇති ප්‍රධාන වාසි

  • වෙළඳාම් කටයුතු සඳහා සුපිරි ආරක්ෂක මාර්ග ඇත
  • වෙළඳාම සඳහා විවිධ කාල පරාස භාවිතා කළ හැක
  • විවිධ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රම : ක්‍ෂණික ක්‍රියාකරවීම හා වෙළෙඳපොළ ක්‍රියාත්මක කරවීම
  • ඔබේ ම, දර්ශකයන් හා පිටපත් නිර්මාණය කිරීමට සහ පරීක්ෂා කිරීමට අවස්ථාව ඇත.
  • සැබෑ කාලය තුළ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය සඳහා ඵලදායී මෙවලම් ඇත;
  • විවිධ තොරතුරු ආයතන මඟින් පුවත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබීම. දැනට MT 4 මඟින් ලෝකක් ප්‍රසිද්ධ ඩව් ජෝන්ස් පුවත් ආයතනය පුවත් ලබා දේ.

වින්ඩෝස් සඳහා මෙටාට්‍රේඩර් 4 බාගත කිරීම

මැක් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා මෙටාට්‍රේඩර් 4 බාගත කිරීම

ඇපල් වර්ගයේ ජංගම දුරකථන සඳහා මෙටට්‍රේඩ 4 බාගත කර ගන්න

ඇනරොයිඩ් ජංගම දුරකථන සඳහා මෙටට්‍රේඩ 4 බාගත කර ගන්න

පුහුණු වීම
ලබා ගන්න
වෙළෙඳපොළට නවක ද? "ආරම්භ කරන්න" යන කොටස භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම ආරම්භ කරන්න
ප්‍රවර්ධන සහ පාරිතෝෂික
ලාභදායී වෙළඳාම් සඳහා විශේෂ දීමනා සහ කොන්දේසි වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න
අපිව අනුගමනය කරන්න